دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم انگیزش :

اصطلاح انگیزش نخستین بار از واژه لاتین «مور» که به معنی حرکت می باشد گرفته گردید. اما این واژه برای تعریف مقصود ما در اینجا بسنده نیست ، و آن چیز که مورد نیاز می باشد ، بیانی می باشد که به اندازه کافی جنبه های گوناگون و جدایی ناپذیر فراگردی را که بر پایه آن رفتار بشری فعالیت می کند ، پوشش دهد.

بدین معنی که وقتی ما از انگیزش سخن به میان می آوریم ، نخست این موارد را در نظر داریم :

1ـ آن چیز که به رفتار شخص نیرو می دهد.

2ـ آن چیز که چنین رفتاری را هدایت می کند یا به آن جهت خاصی می دهد.

3ـ چگونه این رفتار نگهداری یا تقویت می گردد؟

ما انگیزه را اینگونه تعریف می کنیم : میل به کوشش فراوان در جهت تأمین هدفهای سازمان به گونه ای که این کوشش در جهت ارضای بعضی از نیازهای فردی سوق داده گردد.

یکی از وظایف اولیه مدیر این می باشد که موجبات انگیزش کارکنان در سطح بالایی از عملکرد فراهم سازد. بدین معنی که اطمینان یابد که افراد کار می کنند ، بطور منظم سرکار حاضر می شوند و سهم مثبتی در رسالت سازمان دارند. عملکرد شغلی به توانایی ، محیط و همچنین انگیزش مرتبط می باشد. (افشاری، 1379، 69)

 

2-2-4 چرخه انگیزش :

انگیزش فرایندی می باشد که با کمبود فیزیولوژیکی یا روانی یا نیاز شروع می گردد که به رفتار نیرو می بخشد یا آن را فعال می کند ، یا یک سائق می باشد که به سمت یک هدف یا مشوق جهت گیری شده می باشد . پس کلید درک فرایند انگیزش در معانی و ارتباط بین کلمات نیازها ، سائق ها و اهداف نهفته می باشد .

نیازها            سائقها           اهداف

نیازها موجب بروز سائق ها به مقصود تحقق اهداف می شوند. با یک دید سیستمی انگیزش مرکب از تعامل و وابستگی عوامل سه گانه نیاز ، سائق و اهداف می باشد. (برومند ، 1388 ، 93)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- نیازها هنگامی که عدم تعادل فیزیولوژیکی یا روانی بروز می کند به وجود می آید . بهترین کلمه برای تعریف نیاز کمبود می باشد .

2- سائق ها یا انگیزه ها (دو واژه که اغلب به جای هم به کار می طریقه) جهت تخفیف نیازها می باشند . یک سائق فیزیولوژیک می توان به سادگی به عنوان کمبود جهت دار مطرح گردد .

3- در پایان چرخه انگیزش ، هدف یا مشوق ها قرار دارند که به عنوان تخفیف دهنده نیاز و کاهش سائق تعریف می شوند. پس بدست آوردن مشوق یا رسیدن به هدف تعادل جسمی و روانی را موجب شده و سائق را کاهش داده یا از بین می برد. (برومند ، 1388 ، 94)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

برای افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان نیاز به تأمین شرایطی هستیم ، نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام این کار مهمترین عامل می باشد . برای ایجاد انگیزه و افزایش آن بایستی نیازهای آنان را شناخت و در جهت تأمین و ارضای نیازهای افراد در محیط کار اقدام نمود لذا هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و تعیین اولویت و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما می باشد

1-8 سئوالات پژوهش :

با در نظر داشتن موضوع پژوهش ، سئوال های اصلی پژوهش به تبیین ذیل می باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های اقیانوس پیما کدامند؟

2) ترتیب عوامل اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما چگونه    می باشد؟

شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما