تعیین ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و نگرش حرفه ای معلمان مقطع متوسطه-پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

قسمتی از متن پایان نامه :

عنوان پژوهش:

ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی ، توجه حرفه ای  معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی شهرشیرازدر سال 1392

1-2.اظهار مسئله

مسئله یعنی تفاوت بین وضع موجود و مطلوب.به بیانی دیگر، مسئله یعنی فاصله بین جایی که هستیم و جایی که می خواهیم باشیم. مسئله وقتی حل می گردد که توانسته باشیم وضعیت موجود را به وضعیت مطلوب تغییر داده باشیم.

امروزه بیشترین مشکلی که در سازمان ها هست بهره وری پایین سازمان می باشد و تمامی راهکارها و پژوهش هایی که می تواند عملکرد نیروی انسانی را در سازمان ها بهبود ببخشد از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد و حل این معضلات می تواند مسائل زیادی را از سازمان حل کند.اارگونومی به عنوان علمی که مدت زیادی از ابداع آن طی نمی گردد می تواند کمک شایانی در بهبود عملکرد نیروی انسانی داشته باشد و از مسائل فراوانی مانند فرسودگی شغلی جلوگیری کند.امروزه بصورت گسترده این موضوع  مورد قبول  واقع شده که  بعلت  تغییر تحولات  سریع   در جامعه  مدرن  ، برنامه آموزش  مدارس  نیز بایستی طوری  طراحی شوند   که با مهارت های  زندگی آنها مرتبط باشند . در مفهوم کلی  تحصیلات فیزیکی بایستی به گونه دیگری  که بتواند  در زندگی  که بر پایه  تکنولوژی نهاده شده  ایجاب گردد. به راستی که در این روزها  تمایل به بهره گیری از  تحصیلات فیزیکی  نسبت به گذشته  بیشتر و بیشتر می گردد که هر دو مبحث  تئوری  و عملی  موضوعات  آموزش  سلامت را احاطه می کند. پس  ارگونومیک نه تنها  بایستی  با فعالیت های  فیزیکی  و ورزش سرکار داشته باشد  بلکه بایستی  عملکرد های فیزیکی  و مهارت های زندگی ارگونومیک می بایستی برای زندگی  مدرن که بر پایه  تکنولوژی  بنا نهاده شده راه حلی پیدا کند  (کارزار جدی ،94:1373)

مسئله دیگری که در سازمان ها هست عاملی به عنوان تحلیل رفتگی شغلی می باشد که در نتیجه استرس،فشار روانی و فرسودگی شغلی به وجودمی آید. پژوهش های فراوانی انجام شده می باشد که در آنها کوشش شده می باشد با بهره گیری از بهبود جو سازمان و عملکردهای مدیریتی فرسودگی وتحلیل رفتگی شغلی کاهش پیدا کند اما کمتر پژوهشی تاکنون انجام شده می باشد که راهکار فیزیکی برای این مورد پیشنهاد دهد که بتواند بر تحلیل رفتگی شغلی مؤثر باشد.با این بحث می توان به این نکته دست پیدا نمود که یک شغل رضایت آمیز وسازگاری شغلی طی زمان ممکن می باشد منبع نارضایتی وعدم سازگاری شده وهمین امر سبب گردد که فرد از سیاق طبیعی وعادی خود خارج گردیده ودستخوش فرسودگی گردد. بی تردید بسیاری ازمشاغل فشارزا می باشند اما کارکنان سازمانها می دانند که چگونه بااین نوع فشارها کنار آمده واز آسیبهای آن مصون بمانند . اما بعضی ازافراد ، بنا به تحمل ناپذیر بودن استرس و عوامل فشارزا ویا قدرت وتوانایی مقابله ضعیف ، دایماً احساس تنش میکنند احساس دایمی فشار اثرات آسیب زای چندی را برجای میگذارد که از آن به نامفرسودگی و تحلیل رفتگی شغلی یاد می کنند (صمدی ،23:1385)

ارگونومی یا همان مهندسی فاکتورهای انسانی[1]، علمی ترکیبی می باشد که کوشش دارد ابزارها، دستگاه ها، محیط کار و مشاغل را با در نظر داشتن توانایی هایی جسمی – فکری و محدودیت ها و علائق انسانها، طراحی نماید. این علم با هدف افزایش بهره وری، با عنایت بر سلامتی، ایمنی و رفاه بشر در محیط، شکل گرفته می باشد. همچنین این علم در کوشش می باشد بجای متناسب سازی بشر با محیط، محیط را با بشر متناسب سازد. در این راستا، سازمان بین المللی کار ، واژه ارگونومی را به معنای متناسب کردن کار و شغل برای بشر تعریف کرده می باشد(شرعی ،347:1385)

مسئله دیگری که در سازمان های مختلف هست توجه حرفه ای در بین کارکنان سازمان و در پژوهش موجود دبیران در سازمان آموزش و پرورش می باشد.بدون شک توجه حرفه ای به هر مشکل و مسئله ای می تواند به بهبود عملکرد آن سازمان بی انجامد اما مسئله ای که در این پژوهش مورد اهمیت می باشد عواملی می باشد که بر توجه حرفه ای مؤثر می باشد و این عوامل  تا کنون به درستی شناخته نشده می باشد.

[1] Human factors engineer

:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات  پژوهش

1-5-1.سوال اصلی:

آیاارگونومی محیط کار برفرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان  دبیرستانهای دولتی شهر شیراز در سال 1392 ارتباط دارد؟

1-5-2.سوالات فرعی:

1-آیا ارگونومی محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهرشیراز ارتباط  دارد؟

2-آیا ارگونومی محیط کار با فرسودگی شغلی  معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

3-آیا  ارگونومی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط دارد؟

4-آیا ارگونومی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

5-آیا  تفاوت معناداری در ارگونومی محیط کارمعلمان مردوزن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز هست؟

6- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

7- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

8- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

ارتباط سنجی ارگونومی فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی شهر شیراز در سال

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید