دانلود پایان نامه تاثیر عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری -پایان نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

قسمتی از متن پایان نامه :

اظهار مسئله :

رفتار فرد برانگیختنی می باشد و برای اینکه به کاری دست بزند بایستی انگیزه آن کار را در او ایجاد نمود و در نتیجه یکی از بحثهای مهم و اصلی مدیریت انگیزش می باشد اما این که یک مدیر بداند که کارکنانش با چه عواملی برانگیخته می شوند و با تغییر کدامین عامل می توان نیروی کار با انگیزش بالا داشت بسیار مهم می باشد انجام اقدامات متناسب با آن موجب تقویت ماندگاری و احساس تعلق به سازمان و ارائه عملکرد مطلوب خواهد گردید. منابع انسانی و افراد دریا نورد از اساسی ترین محور فعالیت در سازمانها ، موسسات و شرکتهای  دریانوردی  تشکیل می دهند. و به تعبیری صرف هزینه برای جذب و آموزش آنان را از دو جهت با اهمیت ساخته می باشد یکی به عنوان سرمایه انسانی بالقوه سازمان و دیگری به عنوان موتور محرکه دیگر سرمایه ها ( کشتی ، صنعت حمل و نقل ، تجارت و بازرگانی ) لذا در نظر داشتن عوامل انگیزش و تعیین الویت و اهمیت آنها به منزله رسیدگی و در نظر داشتن بنیانهای اصیل این صنعت به شمار می رود . حرفه دریا نوردی دارای شرایط ویژه و خاص می باشد که سایر سازمانها با آنچنان شرایطی که در حوزه دریانوردی با ان مواجه هستند روبرو نمی شوند . انجام کار مداوم و مستمر بدون امکان ترک محیط کار پس از سپری کردن کار موظف روزانه ، پیوند محیطی مکان زندگی فردی و مکان کار که این همگرایی تا حدود 6 ماه (حداقل 3 ماه) ادامه می یابد و تبع گزاره فوق وجود فاصله عاطفی با زندگی خانوادگی و محیطهای اجتماعی باز و عمومی قابل توجه می باشد، کار در فضا و محیط بسته ، کار در شرایط عدم تعادل در خواب و بیداری ، کار در شرایط سخت عملیاتی ، دوری از خانواده ، پس روش انگیزش ( انگیزه ها ) می بایستی متناسب با فضای کار و حرفه دریانوردی باشد و عوامل انگیزش اثرگذار در کارکنان بخش خشکی در بسیاری از موارد مؤثر بر کارکنان بخش دریایی نیست از آنجایی که انگیزه های یکسان را نمی توان برای هر نوع فضای  حرفه ای و شغلی در نظر گرفت و انتظار اثربخشی یکسان داشت بایستی کوشش گردد که متناسب با نیاز و جو سازمانی و فعالیتهای دریانوردی طبیعت مسئله و شرایط فرهنگی جامعه ایرانی راهکارهای متناسب برای تقویت ماندگاری و ارائه عملکرد مطلوب را کسب و یا طراحی نمود.با عنایت به اینکه محقق در شرکت ملی نفتکش ایران اشتغال داشته و 12 سال در کشتیهای اقیانوس پیما در رده های مختلف افسری مشغول فعالیت بوده و با آگاهی از شرایط و محیط کار و عوامل انگیزش دریانوردان، همواره با این سوال در ذهن خود مواجه بوده می باشد که چه عواملی بر روی انگیزه شغلی این دریانوردان موثر می باشد و ترتیب تاثیر گذاری آن چگونه می باشد؟ شناسایی عوامل موثر بر انگیزش شغلی دریانوردان و تعیین الویت و اهمیت ان با یک شیوه کاملاً علمی نتایج آن برای بهره برداری در اختیار مدیریت سازمان مربوطه و شرکتهای دریایی مشابه قرار گیردو  همچنین یافته های این پژوهش می تواند رهگشای تحقیقات آتی در این حوزه نیز باشد. پس شناسایی عوامل موثر بر انگیزش دریانوردان شاغل بر کشتیهای اقیانوس پیما بسیار کاربردی می باشد

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

برای افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان نیاز به تأمین شرایطی هستیم ، نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام این کار مهمترین عامل می باشد . برای ایجاد انگیزه و افزایش آن بایستی نیازهای آنان را شناخت و در جهت تأمین و ارضای نیازهای افراد در محیط کار اقدام نمود لذا هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و تعیین اولویت و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما می باشد

1-8 سئوالات پژوهش :

با در نظر داشتن موضوع پژوهش ، سئوال های اصلی پژوهش به تبیین ذیل می باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های اقیانوس پیما کدامند؟

2) ترتیب عوامل اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما چگونه    می باشد؟

شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما