تاثیر رابطه بین اعتماد و رضایت شغلی-پایان نامه مدیریت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه های ناهمسازی شناختی[1]

آیا می توان فرض نمود که اگر ما از توجه فرد نسبت به یک چیز یا یک موضوع اگاه باشیم(با در نظر داشتن ثبات رویه در رفتار) می توانیم رفتار او را پیش بینی کنیم؟ اگر فلان کس چنین بپندارد که سطح حقوقی که یک شرکت به کارکنانش می دهد پایین می باشد اگر آن شرکت حقوق وی را به اندازه زیادی افزایش دهد آیا رفتار وی عوض خواهد گردید، یعنی او را وادار خواهد نمود که کوشش بیشتری نماید؟ پاسخ چنین پرسشی بسی پیچیده تر از آن می باشد که بتوان به یک کلمه بلی یا نه اکتفا نمود.

لئون فسیتگر نظریه ی ناهمسانی شناختی را ارائه نمود در این نظریه کوشش می گردد تا ارتباط بین توجه و رفتار تعیین و توجیه گردد. ناهمسانی یعنی نداشتن ثبات رویه در رفتار. ناهمسانی شناختی به هر نوع ناسازگاری اطلاق می گردد که امکان دارد یک نفر بین دو یا چند توجه خود داشته باشد. محقق چنین استدلال می کند که هر نوع ناهمسانی یا نداشتن ثبات رویه در رفتار ناخوشایند می باشد و فرد همواره می کوشد تا این ناهمسازی را کاهش دهد. پس، در هرکجا، امکان پذیر باشد افرادی می کوشند تا در رفتار خود دارای نوعی ثبات رویه باشند(فلاح مهنه و اسدیان، 1384).

 

2-4-3-6- نظریه برابری

 احساسات و عکسل عملهای کارکنان را به سیستم پاداشی سازمان ربط می دهد. بر طبق این نظریه کارکنان علاقه دارند که دریافتهای خودشان را در برابر کارهایی که برای سازمان انجام داده اند. با دریافتها و فعالیتهایی که دیگر همکارانشان در سازمان انجام داده اند بر اساس عدالت و انصاف داوری کنند(لاتهام[2]، 2007).

 

2-4-3-7- نظریه گروه مرجع

 این نظریه به جای در نظرگرفتن خواستها، علائق و نیازهای افراد، دیدگاهها و علایق گروه را مد نظر قرار می دهد .گروه مرجع دید و توجه شخص را از دنیا و نیز از چگونگی ارزشیابی او از پدیده های گوناگون در محیط تعیین می کند. پس نظریه میتوان پیش بینی نمود که اگر شغلی علایق، خواستها و شرایط گروه مرجع را برآورده سازد شخص از آن خوشحال شده، آن را دوست خواهد داشت و اگر چنین نکند، به آن علاقه ای ندارد(نجفی وهمکاران، 1389).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Cognitive dissonance theory

[2] Latham

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

1- مطالعه ارتباط بین اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو

2- مطالعه ارتباط بین تبادل رهبر- عضو و رضایت شغلی

3- مطالعه ارتباط بین اعتماد و رضایت شغلی

4- سنجش سطح رضایت شغلی کارکنان

5- سنجش سطح اعتماد بین همکاران

6- سنجش سطح کیفی ارتباط کارمند و سرپرست

مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی