تاثیر رابطه بین اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو-پایان نامه مدیریت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع اعتماد در سازمان

در ارتباطات سازمانی سه نوع اعتماد هست:

مبتنی بر بازدارندگی، مبتنی بر آگاهی، بر مبتنی شناسایی.

 

2-2-5-1- اعتماد مبتنی بر بازدارندگی

شکننده ترین ارتباطات با اعتماد مبتنی بر بازدارندگی مهار می گردد. یک تخطی و یا یک ناهماهنگی ممکن می باشد ارتباط را ضایع کند. این شکل از اعتماد مبتنی بر ترس از تلافی جویی می باشد آنگاه که از اعتماد تو بهره گیری می گردد. کسانی که ارتباطشان اینگونه می باشد، آن چیز که می گویند اقدام می کنند؛ زیرا از عواقب به انجام نرسیدن وظایفشان هراس دارند. اعتماد مبتنی بر بازدارندگی تا جایی مؤثر می باشد که امکان مجازات هست، عواقب کار روشن می باشد و در صورتی که اعتماد مورد تخطی قرار گیرد، مجازات واقعاً اعمال خواهد گردید. یک مثال از اعتماد مبتنی بر بازدارندگی ارتباط میان مدیر و کارمند می باشد. بشر معمولاً در مقام یک کارمند به جدید کارفرمای خود اعتماد می کند؛ حتی اگر تجربه ای که  اعتماد خود را به آن متکی می کند اندک باشد. پیوند به وجود آورنده این اعتماد اقتدار کارفرما و مجازاتی می باشد که می تواند پیش روی انجام ندادن بر کارمند اعمال کند.

 

2-2-5-2- اعتماد مبتنی بر آگاهی

بیشتر ارتباطات سازمانی ریشه در اعتماد مبتنی بر آگاهی دارد. به بیانی دیگر ، اعتماد مبتنی می باشد بر پیش بینی پذیری رفتاری که حاصل تجارب تعامل گذشته می باشد. وجود چنین اعتمادی هنگامی می باشد که شخص آگاهی لازم از افراد برای درک کافی و وافی کارکنان داشته باشد تا بتواند ر فتار محتمل آنان را به درستی پیش بینی کند. اعتماد مبتنی بر آگاهی به جای اتکای به بازداری، متکی به آگاهی می باشد. از آگاهی دیگری و پیشبی نی پذیری رفتار او جای قراردادها، مجازاتها، و ترتیبات حقوقی را معمول که بیشتر اعتماد مبتنی بر بازدارندگی می باشد می گیرد. اینگونه اعتماد، به مرور، و بیشتر به عنوان کنش تجربه ای که  ایجاد اعتماد و با ارزش بودن می کند، به وجود می آید. هر قدر کسی را بهتر بشناسید پیش بینی صحیح تری از رفتار او در آینده خواهید داشت. پیش بینی پذیری اعتماد را تقویت می کند؛ حتی اگر پیش بینی کنید که دیگری قابل اعتماد نیست  زیرا راههای سوءاستفاده او از اعتماد را می توان پیش بینی نمود. هر قدر با افراد دیگر ارتباط بیشتر و تعامل منظم تر داشته باشید، این شکل از اعتماد بیشتر ایجاد خواهد گردید و بیشتر به آن می توان متکی بود. جالب اینجاست که در سطح اعتماد مبتنی بر آگاهی رفتار متناقض لزوماً سبب شکست اعتماد نمی گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

1- مطالعه ارتباط بین اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو

2- مطالعه ارتباط بین تبادل رهبر- عضو و رضایت شغلی

3- مطالعه ارتباط بین اعتماد و رضایت شغلی

4- سنجش سطح رضایت شغلی کارکنان

5- سنجش سطح اعتماد بین همکاران

6- سنجش سطح کیفی ارتباط کارمند و سرپرست

مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی