دنلود تحقیق رایگان تاثیر اهمیت عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی -پایان نامه مدیریت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

قسمتی از متن پایان نامه :

2 تعریف انگیزش :

برای انگیزش تعاریف زیادی هست. بعضی از این تعاریف خیلی جامع ، اما بعضی دیگر بسیار محدود می باشد و همه آنها به دیدگاهی وابسته اند که مؤلفان در ابتدای کار اتخاذ می کنند.  در کل ، می توان گفت که انگیزش عبارت می باشد از : مجموعه نیروهایی که افراد را به درگیر شدن در یک رفتار معین وادار می کنند.. پس ، انگیزش مفهومی می باشد که با عوامل درونی و بیرونی ارتباط پیدا می کند و این عوامل فرد را وادار می کنند تا رفتار خاصی اتخاذ کند.

در بعضی موقعیتها ، روی عوامل درونی تأکید می گردد ، در حالی که بعضی موقعیتهای دیگر ، عوامل بیرونی اهمیت پیدا می کند. عوامل درونی عبارتند از انگیزه ها یا نیازهایی که فرد را در جهت اتخاذ یک رفتار خاص سوق می دهند. اما نباید از نظر دور داشت که اگر شخصی کاری را انجام می دهد یا او را برای بجای آوردن کاری وادار می کنند ، به این علت می باشد که او تحت فشار عوامل بیرونی نیز قرار دارد ؛ مثلاً ، تایلور1 ، برای ایجاد انگیزش در کارکنان ، روی پاداش مالی متناسب با بازده تأکید می کند.

امروزه کوشش این می باشد که ، به کمک عوامل بیرونی ، در کارکنان انگیزه به وجود آورند و در عین حال امیدوار باشند که آنها ، بر اثر عوامل درونی ، متناسب با نیازهای سازمان گام بردارند و به گونه همزمان نیازهای خود را نیز ارضا کنند.

تعریف کردن انگیزش کار دشواری می باشد . کافی می باشد به مطالعات انجام گرفته در این زمینه مراجعه کنیم تا دشواری موجود در تعریف انگیزش را به خوبی متوجه شویم. از دید سازمانی ، بشر با انگیزه کسی می باشد که برای بجای آوردن کارها اصرار می ورزد ، رفتارها و نگرشهایی اتخاذ می کند که او در رسیدن به هدفهای خود و سازمان یاری می دهند. اما ، اکثر روان شناسان تعریف زیر پذیرفته اند :

«انگیزش ، در معنای وسیع کلمه ، عبارت از تغییری می باشد که در ارگانیسم به وجود می آید و او را تا کاهش این تغییر به کوشش وا می دارد. همچنین، انگیزش یک عامل روانی می باشد که فرد را برای بجای آوردن بعضی اعمال یا رفتن به سوی بعضی هدفها ، از قبل آماده می کند.» (پیرون ، 1951)

از تعریف فوق ، مفهوم نیرو یا سایق استنباط می گردد ، نیرویی که فرد را برای بجای آوردن رفتار خاصی وادار می کند. به عقیده همه کسانی که در این زمینه کار کرده اند ، مفهوم نیرو یا سایق اساس انگیزش می باشد. پس ، می توان انگیزش را با نیروها یا سایقهایی همراه دانست که ظهور یک رفتار را ممکن می سازند و آن را طوری هدایت می کنند که پاسخگوی نیازها یا شرایطی باشد که این نیروها یا سایق ها را به وجود آورده اند. به بیانی دیگر ، انگیزش نیرویی می باشد که فرد را در جهت اتخاذ یک رفتار خاص سوق می دهد ، تحرکی می باشد که کارمند یا کارگر را در جهت بجای آوردن کار ، ارضای نیازهای جسمی و روانی خود ، با عملی که پیش می گیرد ، هدایت می کند. پس ، انگیزش یک پدیده درونی شده می باشد (نیاز، تمایل، هدف) که فرد را وادار می کند تا به شیوه ای خاص وارد اقدام گردد. (گنجی ، 1387 ، 57)

  1. Taylor

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

برای افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان نیاز به تأمین شرایطی هستیم ، نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام این کار مهمترین عامل می باشد . برای ایجاد انگیزه و افزایش آن بایستی نیازهای آنان را شناخت و در جهت تأمین و ارضای نیازهای افراد در محیط کار اقدام نمود لذا هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و تعیین اولویت و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما می باشد

1-8 سئوالات پژوهش :

با در نظر داشتن موضوع پژوهش ، سئوال های اصلی پژوهش به تبیین ذیل می باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های اقیانوس پیما کدامند؟

2) ترتیب عوامل اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما چگونه    می باشد؟

شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما