مقاله فارسی تاثیر ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و نگرش حرفه ای معلمان مقطع متوسطه-دانلود پایان نامه مدیریت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت:

معلمان به دلیل نوع شغل خود  و تکراری بودن فرآیند کاری خود مانند اقشاری محسوب می شوند که به صورت فراوان دچار فرسودگی شغلی می شوند در نتیجه مطالعات شغلی آنها می تواند کمک شایانی به بهبود وضعیت آنها در مورد شغلشان داشته باشد.متغیر دیگری که در این پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد ارگونومی[1] می باشد. در یک قرن گذشته، پیشرفت دانش و تکنولوژی موجب رشد گسترده اقتصادی در غالب کشورهای صنعتی شده می باشد. امروزه، ثروت مادی به گونه اساسی حاصل به کار بستن دانش فنی و بیش از هر چیز دیگر، ثمره کاربردآگاهی ها در زمینه علم و فن می باشد. در این مفهوم، آن چیز که در ارتباط با پیشرفت اجتماعی همراه با رشد مستمر اقتصادی اهمیت پیدا می کند، تطبیق دادن دانش فنی با نیاز بهره گیری کنندگان این دانش و شرایط فرهنگی، اجتماعی و فیزیکی موجود در کاربرد آن می باشد. بسیاری از شواهد به ویژه در کشورهای در حال رشد صنعتی نشان داده می باشد که فقدان تناسب میان تکنولوژی و بهره گیری کننده آن در محیطی که تکنولوژی در آن بکار گرفته می گردد، نتایج منفی از قبیل پایین بودن سطح و کیفیت تولید و بالا بودن اندازه جراحات و حوادث ناشی از کار را سبب شده می باشد  بسیاری از این گونه معضلات در محیط کار با توسل به شیوه های ارگونومیکس [2]از میان برداشته می گردد. ارگونومی به مقصود گرفتن حداکثر تکنولوژی، تامین رفاه کارکنان و بهره گیری توأم با کارآیی از تأسیسات تولیدی و خدماتی در جهت تحقق بخشیدن به تولید بالاتر، بهبود وضع بهداشتی، حفظ سلامتی و تحصیل رضایت در محیط کار مورد بهره گیری قرار می گیرد(ساعتچجی،162:1380)ارگونومی عبارت می باشد از مطالعه علمی بشر ها در ارتباط با محیط کارشان. ارگونومی دانش جوانی می باشد که در افزایش بهره وری و بالا بردن سطح تندرستی کارکنان تأثیر به سزایی دارد. ارگونومی ارتباط متقابل بشر، محیط و ماشین و ابزارآلات را مطالعه می کند و در پی بهینه کردن تناسب آنها با یکدیگر می باشد. ارگونومی به سنجش و ارزیابی توانمندی انسانی می پردازد و بدین ترتیب مهندسان و طراحان را در هر چه متناسب تر ساختن سیستم ها و فرآیندها با ویژگی های انسانی، یاری می دهد. متأسفانه توجه سنتی مدیریت برای پاسخگویی به مسایلی از قبیل طراحی محیط کار، حفاظت از نیروی کار، بهبود بازدهی و بهره وری نیروی کار، کاهش مصرف انرژی، افزایش سرعت و دقت و ایمنی و کاهش اندازه حوادث ناشی از کار، در بازار پر رقابت و جهانی کنونی به شدت ناکافی می باشد و لازم می باشد مدیران سازمان های امروزی تجدید نظر کلی در این امور به اقدام آورند و به ارگونومی بیش از پیش بها دهند(مردوخی،1375).در این پژوهش بر آن هستیم که این سه متغیر را مورد مطالعه قرار دهیم و تأثیرات و ارتباط آنها با یکدیگرا را مورد مطالعه قرار دهیم.

[1] Ergonomy

[2] Ergonomics

:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات  پژوهش

1-5-1.سوال اصلی:

آیاارگونومی محیط کار برفرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان  دبیرستانهای دولتی شهر شیراز در سال 1392 ارتباط دارد؟

1-5-2.سوالات فرعی:

1-آیا ارگونومی محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهرشیراز ارتباط  دارد؟

2-آیا ارگونومی محیط کار با فرسودگی شغلی  معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

3-آیا  ارگونومی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط دارد؟

4-آیا ارگونومی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

5-آیا  تفاوت معناداری در ارگونومی محیط کارمعلمان مردوزن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز هست؟

6- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

7- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

8- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارتباط سنجی ارگونومی فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی شهر شیراز در سال