بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری -دانلود پایان نامه مدیریت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست نمودار

عنوان                                                 صفحه

نمودار 1-1 فرآیند انجام پژوهش 8
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نمودار 1-2 مدل تحلیلی پژوهش

10 نمودار 2-1 سلسله مراتب نیازها از نظر مزلو

32 نمودار 2-2 مقایسه عوامل انگیزشی ـ بهداشتی

34 نمودار2-3 مقایسه دیدگاههای رضایت و نارضایتی

35 نمودار 2-4 مقایسه افرادی که در پی کسب موفقیت هستند با شرایط کار

38 نمودار 2-5 هدفهای شخصی کارکنان و هدفهای سازمان

43 نمودار2-6 ارتباط پیچیده موجود بین انگیزش ، رضایت ، و عملکرد

45 نمودار 2-7 مدل اساسی نظریه برابری

46 نمودار 2-8 مقایسه برابری به عنوان متغیر مداخله گرمیان پاداش، رضایت خاطر و عملکرد

50 نمودار 2-9 ترکیب یا ادغام نظریه های انگیزش

52 نمودار 2-10  عوامل درونی مؤثر، بازده و رضایت در کار

58 نمودار 2-11 چارت سازمانی در کشتی

76 نمودار 3-1 نمونه کلی از یک درخت سلسله مراتبی

86 نمودار 4-1 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات(پرسشنامه اول)

95 نمودار 4-2 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب سن(پرسشنامه اول)

96 نمودار4-3 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب سمت درکشتی(پرسشنامه اول)

97 نمودار 4-4 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه کار(پرسشنامه اول)

98 نمودار 4-5 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه اجرا در ارتباط با کار دریانوردان به غیر از کار در کشتی(پرسشنامه اول)

99 نمودار 4-6 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات(پرسشنامه دوم کل نمونه)

105 نمودار 4-7 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب سن(پرسشنامه دوم کل نمونه)

106 نمودار 4-8 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب سمت درکشتی(پرسشنامه دوم کل نمونه)

107 نمودار4-9 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب درجه درکشتی(پرسشنامه دوم کل نمونه)

108 نمودار 4-10 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه کار(پرسشنامه دوم کل نمونه)

109  

نمودار4-11 نمودار توزیع پاسخگویان برحسب سابقه اجرا در ارتباط با کار دریانوردان به غیر از کار در کشتی(پرسشنامه دوم کل نمونه)

 

110 نمودار 4-12 نمودار میله ای اولویت عوامل اصلی هفت گانه مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان(کل نمونه)

122 نمودار 4-13 نمودار میله ای اولویت های معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی(کل نمونه)

123 نمودار 4-14 نمودار میله ای اولویت های معیارهای عامل سازمانی(کل نمونه)

124 نمودار 4-15 نمودار میله ای اولویت های معیارهای عامل رشد و پیشرفت(کل نمونه)

125 نمودار 4- 16 نمودار میله ای ترتیب متغیرهای اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما(کل نمونه)

سایت منبع

128 نمودار4-17 ساختار سلسله مراتب ترتیب تأثیر عوامل شناسایی شده انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما(کل نمونه)

129 نمودار 4-18 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات(افسران کلیدی)

130 نمودار 4- 19 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب سن(افسران کلیدی)

131 نمودار 4- 20 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب درجه(افسران کلیدی)

132 نمودار 4- 21 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه کار(افسران کلیدی)

133 نمودار 4-22 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه اجرائی(افسران کلیدی)

134 نمودار 4-23 نمودار میله ای اولویت عوامل اصلی هفت گانه مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردی(افسران کلیدی)

139 نمودار 4-23 نمودار میله ای اولویت های معیارهای عامل نیازهای خاص ماهیت شغلی(افسران کلیدی)

140 نمودار 4-24 نمودار میله ای اولویت های معیارهای عامل سازمانی(افسران کلیدی)

141 نمودار 4-25 نمودار میله ای اولویت های معیارهای عامل رشد و پیشرفت(افسران کلیدی)

142 نمودار 4-26 نمودار میله ای ترتیب علمی متغیرهای اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما( نمونه افسران کلیدی)

145 نمودار 4-28 ساختار سلسله مراتب ترتیب تأثیر عوامل شناسایی شده انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما(افسران کلیدی)

146 نمودار 5-1 اولویت بندی کل متغیرها ی اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما(کل نمونه)

156 نمودار 5-2 ساختار سلسله مراتبی تأثیر عوامل شناسایی شده بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما  برای کل نمونه

157 نمودار 5-3 اولویت بندی کل متغیرها ی اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما (افسران کلیدی)

162 نمودار 5- 4 ساختار سلسله مراتبی تأثیر عوامل شناسایی شده بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما  (افسران کلیدی)

163

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

برای افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان نیاز به تأمین شرایطی هستیم ، نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام این کار مهمترین عامل می باشد . برای ایجاد انگیزه و افزایش آن بایستی نیازهای آنان را شناخت و در جهت تأمین و ارضای نیازهای افراد در محیط کار اقدام نمود لذا هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و تعیین اولویت و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما می باشد

1-8 سئوالات پژوهش :

با در نظر داشتن موضوع پژوهش ، سئوال های اصلی پژوهش به تبیین ذیل می باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های اقیانوس پیما کدامند؟

2) ترتیب عوامل اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما چگونه    می باشد؟

شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما  با فرمت ورد