بررسی رابطه رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان-دانلود پایان نامه ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

اظهار مسئله

نیروی انسانی هر سازمان به عنوان مهمترین منبع راهبردی، در رسیدن به هدف های سازمانی تأثیر مهمی را ایفاء نموده و نیروی محرکه سازمان به شمار می رود. پس تصورات و توجه های آنان به شغلشان در حیات، کارآیی و تاثیر سازمان اثرگذار می باشد. توجه کلی بشر ها نسبت به شغلشان عینیت بخش پدیده ای رفتاری می باشد که از آن به عنوان خشنودی شغلی یا رضایت شغلی تعبیر می گردد و نتیجه ای می باشد از باورهای مثبت و منفی فرد نسبت به ابعاد کارش.

به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران علم مدیریت و روان شناسان سازمانی، رضایت شغلی تأثیر بسزایی در بهبود و پیشرفت سازمان، بهداشت و سلامت نیروی کار ایفاء می نماید و از این حیث مسأله رضایت شغلی از مسائل بنیادی هر سازمان به شمار می رود. عوامل متعدد و مختلفی بر رضایت شغلی مؤثر می باشد، اما در این بین عامل رهبری با اهمیت ترین و با ارزش ترین عاملی می باشد که تأثیر بسزایی در تحقق رضایت شغلی ایفاء می نماید؛ زیرا که اجرای موفقیت آمیز هر برنامه ای مستلزم وجود مدیرانی توانمند و کارا می باشد و اگر مدیران در ایفای تأثیر و رسالت خود کوتاهی کنند و به اهداف مورد نظر دست نیابند، نتایج زیانبار آن مستقیماً عاید گروه یا سازمانی می باشد که با آن سر و کار دارند. با ارزیابی کارآیی سازمان ها، مدیریت سازمان بر طریقه امور جاری واقف گشته و به این وسیله فاصله تا هدف را اندازه گیری می نماید. پس به تبع آن مدیران سازمان ها اغلب به دنبال آن هستند تا بدانند کارکنان آنان چگونه می اندیشند و ارزیابی آنان از نحوه مدیریت چگونه می باشد و تمایل دارند روابط خود را با کارکنان به بهترین شکل تنظیم کنند. امروزه ثابت شده می باشد هر اندازه مدیران سازمان ها نسبت به رضایت شغلی و مسائل کارکنان وقوف بیشتری داشته باشند، بهتر می توانند با برنامه ریزی منطقی علاوه بر افزایش سطح رضایت کارکنان موجبات ارتقاء و بهره وری سازمان را نیز فراهم آورند(قلی زاده و همکاران، 1389).

رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی می باشد. رضایت شغلی عاملی می باشد که سبب افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می­گردد. محققان رضایت شغلی را از دیدگاه­های گوناگون تعریف کرده‌اند. ترکیب معینی از عوامل گوناگون چه درونی مانند احساس لذت از انجام کار و چه بیرونی مانند حقوق و مزایا و روابط محیط کاری سبب می­گردد که فرد از شغلش راضی باشد(کلدی و عسگری، 1382).

وورم[1](2004)، رضایت شغلی را واکنش کارکنان در برابر نقشی که در کارشان اعمال می­کنند می­داند. اسپکتور[2] (2007) معتقد می باشد رضایت شغلی نظری می باشد که چگونگی احساس مردم را نسبت به مشاغلشان به گونه کلی و یا نسبت به حیطه­های مختلف آن نشان می­دهد. ایوانویچ و دانلی[3](1998) رضایت شغلی را به عنوان یک مفهوم کلی تعریف می­کند و توجه فرد نسبت به شغل را یک توجه کلی ارزیابی می­کنند در کنار این تفکر رویکرد رضایت شغلی را مجموعه­ای از توجه­های فرد نسبت به جنبه­های مختلف شغل در نظر می­گیرد(کرامتی و همکاران، 1391). رضایت شغلی یک حالت احساسی مثبت یا خوشایند می باشد که از ارزیابی فرد از شغلش یا تجربه شغلیش منتج می­گردد. رضایت شغلی یک معیار اندازه­گیری از فراگرد پدید­آوردن فضای انسانی پشتیبان در هر سازمان می باشد(امین، 1392).

اولین متغیر بعنوان مرجع بالقوه از رضایت شغلی در این پژوهش اعتماد به همکاران می باشد. علت مطالعه این متغیر به دو دلیل می باشد: اعتماد فاکتوری مهم در محل کار و بعنوان یکی از اساسهای کلیدی وپایه هر سازمان، وروش بهره گیری از مکانیسم های کنترل می باشد. همچنین اعتماد به عنوان پایه های اصلی مشارکت درمتن تیم های کاری مورد توجه می باشد(اسمیت[4] و همکاران، 1995).

با طریقه رو به افزایش تمایل سازمانها برای تغییر به ساختارهای با سلسله مراتب کمتر، اعتماد و ارتباط با کار تیمی توجه زیادی جلب کرده می باشد(درکس و فرین[5]، 2001). برای مثال کیرکمن[6] و همکارانش (2000) دریافتند که اعتماد یک مسئله اصلی در تیم های کار خود گردان می باشد. اگر کارمندان به همکاران خود در تیم اعتماد کنند روابطه مثبت بیشتری با سرپرستان خود توسعه داده و به رضایت شغلی میرسند. مورگان و هانت[7](1994) دریافتند که روابط کاری ایجادشده برحسب اعتماد، باعث مشارکت بهترشده و کاهش اختلافها گردیده می باشد ونیز تطابق سازمانی را افزایش داده و گرایش به ترک را نیزکاهش می دهد.کاستا[8](2003) دریافت که اعتماد تیم کاری به تطابق سازمانی بسیار تاثیرگذار بود و به نحوه عملکرد کار انجام شده و رضایت تیم، ارتباط مثبت دارد. اعتماد، مفهوم اصلی تئوری تبادل رهبر- عضو می باشد. ثابت شده می باشد اعتماد دو جانبه سرپرستان و زیردستان به احتمال بیشتری منجر به ایجاد ارتباط با کیفیت بهتر و بالاتر میگردد(شریشایم[9] و همکاران، 1999).

[1] Vroom

[2] Spector

[3] Ivanovic and Danley

[4] Smith

[5] Dirks and Ferrin

[6] Kirckman

[7] Morgan and Haunt

[8] Costa

[9] Schriesheim

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

1- مطالعه ارتباط بین اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو

2- مطالعه ارتباط بین تبادل رهبر- عضو و رضایت شغلی

3- مطالعه ارتباط بین اعتماد و رضایت شغلی

4- سنجش سطح رضایت شغلی کارکنان

5- سنجش سطح اعتماد بین همکاران

6- سنجش سطح کیفی ارتباط کارمند و سرپرست

مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید