بررسی رابطه بین اعتماد و رضایت شغلی-دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

– تئوری کامروایی نیاز

طبق این نظریه اگر فرد آن چیز که را که می خواهد بتواند بدست آورد خشنود می گردد. هرچه شخص چیزی را بیشتر بخواهد وقتی آنرا بدست می آورد خشنودتر خواهد گردید و هنگامی که آنرا بدست نیاورد ناخشنود می گردد. در این نظریه دو الگو مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد:

1) الگوی کاهشی

2) الگوی ضربه ای

هر دو الگو فرض می کنند که رضایت شغلی تابعی می باشد مستقیم ، از درجه ای که محیط با ساختار نیازهای فرد همخوانی دارد. بر اساس الگوی کاهشی، رضایت شغلی تابعی می باشد مستقیم و منفی، از تفاوت میان نیازهای یک شخص و درجه ای که محیط کار آن نیازها را فراهم می کند. هرچه مجموع تفاوت با در نظر گرفتن همه نیازها بیشتر باشد، خشنودی کمتر می باشد و هرچه تفاوت کمتر باشد، خشنودی بیشتر می باشد. در الگوی ضریه ای، نیازهای شخصی را در درجه ای که شغل از عهده ارضای آن برمی آید ضرب می کنند و سپس حاصل ضربها را برای همه نیازها جمع می کنند. مجموع این حاصل ضربها نشان دهنده اندازه رضایت شغلی فرد می باشد(محمدپور و همکاران، 1387).

 

2-4-3-4- نظریه ERG

این نظریه توسط کلایتون آلدر مطرح شده می باشد. وی با هدف بسط و آزمایش نظریه سلسله مراتبی مزلو، مدل اصلاح شده ای ارائه کرده که در برگیرنده سه مجموعه از نیازهای اساسی می باشد. این نیاز ها عبارتند از: نیازهای زیستی، اجتماعی و رشد. وی نظریه خود را به مراحل، میل به نیازها و رضایتمندی و اینکه چگونه رضایتمندی از نیازهای اساسی تأثیر می پذیرد و بر تمایل به نیازهای دیگر اثر دارد، ارتباط می دهد. رضایتمندی به حالتی درونی تصریح دارد که در نتیجه رسیدن به چیزی، که شخص درصدد یافتن آن بوده می باشد، پدید می آید. تمایل نیز یک حالتی درونی می باشد و با مفاهیمی زیرا خواسته، شدت نیاز و انگیزه مترادف می باشد(خدایاری فرد، 1388).

( شکل 2-6) : روابط ویژه در نحوه بروز و ارضای نیازها بر اساس مدل ERG

 

2-4-3-5- نظریه های ناهمسازی شناختی[1]

آیا می توان فرض نمود که اگر ما از توجه فرد نسبت به یک چیز یا یک موضوع اگاه باشیم(با در نظر داشتن ثبات رویه در رفتار) می توانیم رفتار او را پیش بینی کنیم؟ اگر فلان کس چنین بپندارد که سطح حقوقی که یک شرکت به کارکنانش می دهد پایین می باشد اگر آن شرکت حقوق وی را به اندازه زیادی افزایش دهد آیا رفتار وی عوض خواهد گردید، یعنی او را وادار خواهد نمود که کوشش بیشتری نماید؟ پاسخ چنین پرسشی بسی پیچیده تر از آن می باشد که بتوان به یک کلمه بلی یا نه اکتفا نمود.

لئون فسیتگر نظریه ی ناهمسانی شناختی را ارائه نمود در این نظریه کوشش می گردد تا ارتباط بین توجه و رفتار تعیین و توجیه گردد. ناهمسانی یعنی نداشتن ثبات رویه در رفتار. ناهمسانی شناختی به هر نوع ناسازگاری اطلاق می گردد که امکان دارد یک نفر بین دو یا چند توجه خود داشته باشد. محقق چنین استدلال می کند که هر نوع ناهمسانی یا نداشتن ثبات رویه در رفتار ناخوشایند می باشد و فرد همواره می کوشد تا این ناهمسازی را کاهش دهد. پس، در هرکجا،

[1] Cognitive dissonance theory

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

1- مطالعه ارتباط بین اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو

2- مطالعه ارتباط بین تبادل رهبر- عضو و رضایت شغلی

3- مطالعه ارتباط بین اعتماد و رضایت شغلی

4- سنجش سطح رضایت شغلی کارکنان

5- سنجش سطح اعتماد بین همکاران

6- سنجش سطح کیفی ارتباط کارمند و سرپرست

مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی