بررسی اهمیت عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی -دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

قسمتی از متن پایان نامه :

مبانی نظری پژوهش :‌

2-2-1 انگیزه :

رفتار به عنوان مجموعه ای از فعالیت ها امری برانگیختنی می باشد که انگیزه ها را چراهای رفتار تعریف کرده اند.

انگیزه ها چراهای رفتار هستند. آنها موجب آغاز و ادامه فعالیت می شوند و در جهت کلی رفتار هر فرد را معین می سازند .

انگیزه ها را گاهی به عنوان نیازها ، تمایلات ـ سائقه ها یا محرکات درونی فرد تعریف می کنند . انگیزه هایی که به سوی هدفها معطوف می شوند ممکن می باشد آگاهانه یا ناخودآگاهانه باشند .

اینها نه تنها از لحاظ توان انجام کار بلکه از لحاظ میل یا اراده انجام کار یا انگیزش نیز با هم تفاوت دارند. انگیزش افراد به نیروی انگیزاننده آنان بستگی دارد. (رضائیان ، 1384،92)

 

2-2-2 تعریف انگیزش :

برای انگیزش تعاریف زیادی هست. بعضی از این تعاریف خیلی جامع ، اما بعضی دیگر بسیار محدود می باشد و همه آنها به دیدگاهی وابسته اند که مؤلفان در ابتدای کار اتخاذ می کنند.  در کل ، می توان گفت که انگیزش عبارت می باشد از : مجموعه نیروهایی که افراد را به درگیر شدن در یک رفتار معین وادار می کنند.. پس ، انگیزش مفهومی می باشد که با عوامل درونی و بیرونی ارتباط پیدا می کند و این عوامل فرد را وادار می کنند تا رفتار خاصی اتخاذ کند.

در بعضی موقعیتها ، روی عوامل درونی تأکید می گردد ، در حالی که بعضی موقعیتهای دیگر ، عوامل بیرونی اهمیت پیدا می کند. عوامل درونی عبارتند از انگیزه ها یا نیازهایی که فرد را در جهت اتخاذ یک رفتار خاص سوق می دهند. اما نباید از نظر دور داشت که اگر شخصی کاری را انجام می دهد یا او را برای بجای آوردن کاری وادار می کنند ، به این علت می باشد که او تحت فشار عوامل بیرونی نیز قرار دارد ؛ مثلاً ، تایلور1 ، برای ایجاد انگیزش در کارکنان ، روی پاداش مالی متناسب با بازده تأکید می کند.

امروزه کوشش این می باشد که ، به کمک عوامل بیرونی ، در کارکنان انگیزه به وجود آورند و در عین حال امیدوار باشند که آنها ، بر اثر عوامل درونی ، متناسب با نیازهای سازمان گام بردارند و به گونه همزمان نیازهای خود را نیز ارضا کنند.

تعریف کردن انگیزش کار دشواری می باشد . کافی می باشد به مطالعات انجام گرفته در این زمینه مراجعه کنیم تا دشواری موجود در تعریف انگیزش را به خوبی متوجه شویم. از دید سازمانی ، بشر با انگیزه کسی می باشد که برای بجای آوردن کارها اصرار می ورزد ، رفتارها و نگرشهایی اتخاذ می کند که او در رسیدن به هدفهای خود و سازمان یاری می دهند. اما ، اکثر روان شناسان تعریف زیر پذیرفته اند :

  1. Taylor

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

برای افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان نیاز به تأمین شرایطی هستیم ، نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام این کار مهمترین عامل می باشد . برای ایجاد انگیزه و افزایش آن بایستی نیازهای آنان را شناخت و در جهت تأمین و ارضای نیازهای افراد در محیط کار اقدام نمود لذا هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و تعیین اولویت و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما می باشد

1-8 سئوالات پژوهش :

با در نظر داشتن موضوع پژوهش ، سئوال های اصلی پژوهش به تبیین ذیل می باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های اقیانوس پیما کدامند؟

2) ترتیب عوامل اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما چگونه    می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما