بررسی افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان کشتی های تجاری -پایان نامه ارشد مدیریت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

قسمتی از متن پایان نامه :

3 نظریه نیازهای سه گانه1 مک کللند2 :

فردی تعدادی تیر دارد و پنج هدف در برابر اوست. فاصله هدفها به صورت تصاعدی اضافه میشود و به همان نسبت اصابت تیر به آن هدفها مشکل تر می گردد. هدف A در یک قدمی می باشد و به راحتی     می توان آن را زد. اگر شخص بتواند این هدف را بزند 2 دلار می گیرد. هدف B کمی دورتر می باشد ، اما تقریباً 80 درصد کسانی که کوشش می کنند آن را بزنند ، موفق می شوند. کسی که این هدف را بزند 4 دلار می گیرد. به کسی که هدف C را بزند 8 دلار پرداخت می کنند و تقریباً نیمی از همه کسانی که درصد زدن آن هدف بر می آیند موفق می شوند. تعداد بسیار کمی از افراد می توانند هدف D را بزنند ، اما اگر کسی آن را بزند 16 دلار دریافت می کند. سرانجام هدف E قرار دارد که 32 دلار برای اصابت به هدف پرداخت می گردد اما تقریباً زدن به آن هدف غیرممکن می باشد. حال این پرسش مطرح می گردد که شخص درصد زدن کدام هدف بر می آید؟ اگر کسی بخواهد هدف C را انتخاب کند در گروهی قرار می گیرد که همواره در پی کسب موفقیت های بزرگ بر می آیند. برای این که به علت آن پی ببرید مطلبی را که در پی می آید بخوانید.

نیاز به کسب موفقیت یکی از ویژگیهای شخصیتی افراد و همچنین یکی از نیازهای سه گانه ای می باشد که به وسیله دیوید مک کللند پیشنهاد شده می باشد. این نظریه در محیط سازمانی برای درک انگیزه ها کاربرد و همیت زیادی دارد.

این سه عبارت عبارتند از : نیاز به کسب موفقیت ، نیاز به کسب قدرت ، نیاز به داشتن ارتباط با دیگران. این سه نیاز را به اختصار اظهار می کنیم :

  • نیاز به کسب موفقیت3 . کوشش و پویایی برای درخشیدن و کسب موفقیت (البته با رعایت معیارها و استانداردهای تعیین شده).
  • نیاز به کسب قدرت1 . یعنی دیگران را وادار کنیم تا به گونه ای مخالف رفتار همیشگی خود رفتار کنند (که اگر غیر از این بود ، بدانگونه رفتار نمی کردند).
  • نیاز به ایجاد ارتباط با دیگران2. تمایل به ایجاد ارتباط و داشتن روابط متقابل و دوستانه با دیگران.

همانگونه که پیش از این اظهار کردیم بعضی از کسانی که در خود به شدت احساس نیاز به پیروزی و کسب موفقیت می کنند بیش از این که به پاداشهای حاصل از موفقیت توجه نمایند ، به نفس پیشرفت و پیروزی می اندیشند. آنان همیشه در پی آن هستند تا کارها را به صورتی بهتر و با کارایی بالاتر (از آن چیز که انجام شده می باشد) انجام دهند این نوع پویایی را نیاز به کسب موفقیت می نامند. مک کللند دریافت کسانی که به شدت چنین احساس نیازی می کنند ، از این جهت خود را از دیگران متمایز می دانند که همواره تمایل دارند کارها را به شیوه بهتری انجام دهند. آنها همیشه در پی جایگاه

  1. three needs theory
  2. David meclelland
  3. Need for achievement
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  5. Need for power
  6. Need for affiliation

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

برای افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان نیاز به تأمین شرایطی هستیم ، نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام این کار مهمترین عامل می باشد . برای ایجاد انگیزه و افزایش آن بایستی نیازهای آنان را شناخت و در جهت تأمین و ارضای نیازهای افراد در محیط کار اقدام نمود لذا هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و تعیین اولویت و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما می باشد

1-8 سئوالات پژوهش :

با در نظر داشتن موضوع پژوهش ، سئوال های اصلی پژوهش به تبیین ذیل می باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های اقیانوس پیما کدامند؟

2) ترتیب عوامل اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما چگونه    می باشد؟

شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما