بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه-دانلود پایان نامه ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب:

فصل اول: طرح پژوهشی

1-1- مقدمه 3

1-2- اظهار مسئله 4

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش 6

1-4- اهداف پژوهش 7

1-1-4-هدف کلی: 7

2-1-4 – اهداف جزئی: 7

1-5- سئوالات پژوهش 8

1-6- فرضیه های پژوهش 8

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

1-2-  مقدمه 13

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمت اول : مبانی نظری پژوهش: 13

الف) 2- 2- هوش معنوی 13

1- 2- 2- تعریف هوش 13

2- 2- 2- مفهوم معنویت 15

3- 2- 2- تاریخچه هوش معنوی 16

4- 2- 2- تعاریف هوش معنوی 17

3- 2- ابعاد و مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه دانشمندان 19

1- 3- 2- ابعاد هوش معنوی از دیدگاه سیسک و آمرام 20

2-3- 2- ابعاد هوش معنوی از زهر و مارشال 20

3-3 – 2- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه امونز 21

4-3- 2- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه نوبل 21

5-3- 2- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه فریدمن و مک دونالد 21

6-3- 2- مؤلفه های هوش معنوی وگان 21

7-3- 2- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه نوبل و گان 22

8-3- 2- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه مک مولن 22

9-3- 2- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه سیسک 22

10-3- 2- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه عبداله زاده و دیگران 22

4- 2- مدل های هوش معنوی 23

1-4- 2- مدل زهر و مارشال (2000 ) 23

2-4- 2- مدل هوشی معنوی از دیدگاه سیندی ویگلزورث ( 2004 / 2008 ) 24

3-4- 2- مدل آمرام (2007 ) 24

4-2 مدل کینگ (2008 ) 25

5-2- معنویت و دین در سازمان 26

6-2- معنویت به مثابه هوش 28

7-2- هوش معنوی در محیط کار 30

8-2 هم سویی هوش و تجربه ی معنوی در توانایی حل مسئله 32

9-2- اندازه گیری هوش معنوی 34

10-2- کاربرد های هوش معنوی 35

11-2-  انگیزه کاری 36

1-11-2- مفهوم انگیزه 37

2-11-2- مفهوم انگیزه کاری 38

3-11-2- مفهوم انگیزش 39

1-12- 2- مدل سنتی 41

2-12- 2- مدل روابط انسانی 42

3-12- 2-  مدل منابع انسانی 42

13- 2-  نظریه‌های محتوایی 43

1- 13- 2-  نظریه سلسه مراتب نیازها 44

2-13-2- نظریه انگیزش و بهداشت روانی 45

3- 13- 2- نظریه دو ساحتی بشر، نظریه X و Y 46

14-2- بکارگیری نظریات انگیزش 47

15- 2-  فنون انگیزش و کاربرد آنها در سازمان 47

16- 2- پاداش مالی 47

17- 2- هدف گذاری 47

18- 2- اشتراک مساعی 47

19- 2- اصلاح رفتار 48

20- 2- عدالت در پرداخت‌ها 48

21- 2- اختصار 48

2-17- ایجاد انگیزه در کارکنان 49

2-18-  موانع انگیزه کاری 56

1- 2-18- استراتژی هائی برای غلبه برموانع انگیزه کاری در سازمان 56

2- 19- خودکارآمدی معلم به عنوان یک سازه انگیزشی 57

قسمت دوم : مبانی تجربی و پیشینه پژوهش: 58

الف: تحقیقات داخلی 58

ب: تحقیقات خارجی 62

جمع بندی 65

فصل سوم:تبیین پژوهش

3-1) مقدمه 69

3-2) روش پژوهش 69

3-3) جامعه آماری 70

3-4) حجم نمونه و روش نمونه گیری 70

3-5) ابزار جمع آوری داده های پژوهش 71

3-5-1 : 1. پرسشنامه هوش معنوی هیلدبرانت(2011) 71

  1. پرسشنامه انگیزه کاری محمدآقاجاری (1375) 72

3-6)روایی و پایایی ابزار اندازه گیری 72

1-6-3- روایی پرسشنامه‌ها 72

2-6-3- پایایی پرسشنامه‌ها 72

3-7) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها 73

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل پژوهش

4-1- مقدمه 77

4-2)یافته های توصیفی 77

4-2-1 : اطلاعات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه 77

3-4- پیش‌فرض بهره گیری از آزمونهای آماری پارامتریک 81

4-4- تجزیه و تحلیل سؤال های پژوهش: 82

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1)مقدمه 93

5-2) -اختصار پژوهش 93

3- 5- بحث و مطالعه یافته ها 94

نتیجه‌گیری کلی 100

4- 5- پیشنهادهای پژوهش 100

1- 4-5-  پیشنهادات کاربردی 100

2-4-5- پیشنهادات پژوهشی 102

5- 5- محدودیتهای پژوهش 102

1- 5- 5- محدودیت های در کنترل محقق: 103

2- 5- 5-  محدودیت های خارج از کنترل محقق: 103

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-1-4-هدف کلی:

شناسایی ارتباط بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 1393-1392.

2-1-4 – اهداف جزئی:

  • تعیین وضعیت هوش معنوی دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین وضعیت انگیزه کاری دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین تفکر انتقادی وجودی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین تولید معنی شخصی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین اندازه آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین توسعه حالت آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • مقایسه اندازه هوش معنوی بین دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنس، سنوات خدمت و اندازه تحصیلات).
  • مقایسه اندازه انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنس، سنوات خدمت و اندازه تحصیلات).

مطالعه ارتباط بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی