دانلود مقاله فارسی اهمیت عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی -پایان نامه ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه :

مطالعه انگیزش و رفتار جستجویی برای یافتن پاسخ به سئوالات پیچیده طبیعت بشر می باشد . (بلانچارد ، 1388 ،23) انگیزش به این موضوع می پردازد که افراد کارها را به طرق و شیوه های خاصی انجام     می دهند. عده ای وقت شناس، سخت کوش، با علاقه و پشت کار به کار و فعالیت می پردازند و عده ای برای وقت خود ارزش قائل نبوده و به حداقل کار و کوشش بسنده کرده و همواره کوشش از گریز در محل کار دارند (محمدی، 1381، 24)

موضوع انگیزش در دریانوردی اهمیت زیادی دارد زیرا حرفه دریانوردی دارای شرایط ویژه و خاص می باشد که سایر سازمانها با آنچنان شرایطی که در حوزه دریانوردی با آن مواجه هستند روبرو نمی شوند. انجام کار مداوم و مستمر بدون امکان ترک محیط کار پس از سپری کردن کار موظف روزانه ، پیوند محیطی مکان زندگی فردی با مکان کار که این همگرایی تا حدود 6 ماه (حداقل 3 ماه) ادامه می یابد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ـ‌ وجود فاصله عاطفی با زندگی خانوادگی و محیطهای اجتماعی باز و عمومی ـ امکان رخداد عارضه های روانی ناشی از به هم ریختگی ساعات زندگی با ساعات کار ـ کار در شرایط سخت عملیاتی ـ کار در  محیط های جغرافیایی متفاوت ـ کار در درجه حرارت متنوع و به شدت تغییر پذیر ـ‌ کار در شرایط جوی نامساعد، کار در محیط با لرزش از آن جمله اند .

مطالعه در این موضوع که چه عواملی باعث انگیزش افراد دریانورد می شوند و با پاسخ به این پرسش که چگونه می توان در کارکنان ایجاد انگیزه نمود و ثبات و ایستایی و ماندگاری آنان را در فضای شغلی بیش تر نمود مهم می باشد .

انگیزش فرایند نیروهای متعددی می باشد که هم زمان بر فرد ـ محیط و بر فضای شغلی ـ حرفه ای وارد می گردد و در چنین وضعیتی می باشد که می توان اذعان نمود در بروز انگیزش ، عوامل داخلی فردی و بیرونی مختلفی دخالت دارند در این خصوص می توان به عوامل سازمانی (داخلی) عوامل اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی (بیرونی) و مهارت های فردی ـ شخصیت ـ خصایص رفتاری که فرد شاغل دارد (عوامل فردی تصریح نمود)

در این زمینه ها نظریه های متعددی مطرح شده می باشد و بایستی اعتراف نمود که نظریه ی مشخصی در مورد این که چه عواملی باعث انگیزش افراد در محیط کار می شوند به صراحت و روشنی وجود ندارد .

این فصل به مطالعه تئوری های انگیزشی و تحقیقاتی که در تئوری های انگیزش کوشش می کنند تا آن دسته از عواملی را که باعث تقویت نیازهای رفتاری می شوند نشان دهند این نیازها شامل کمبودهای فیزیکی روانی در حد قوی یا ضعیفی می باشند که موجب تحریک و بروز یک رفتار شده و در نهایت تحت تأثیر عوامل محیطی قرار می گیرند از این رو نیازهای بشر بر حسب زمان و مکان بسیار متنوع و دائم در حال تغییر می باشد. (کریتنر ، 1384، 207)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

برای افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان نیاز به تأمین شرایطی هستیم ، نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام این کار مهمترین عامل می باشد . برای ایجاد انگیزه و افزایش آن بایستی نیازهای آنان را شناخت و در جهت تأمین و ارضای نیازهای افراد در محیط کار اقدام نمود لذا هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و تعیین اولویت و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما می باشد

1-8 سئوالات پژوهش :

با در نظر داشتن موضوع پژوهش ، سئوال های اصلی پژوهش به تبیین ذیل می باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های اقیانوس پیما کدامند؟

2) ترتیب عوامل اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما چگونه    می باشد؟

شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما