دنلود تحقیق رایگان ارگونومی و فرسودگی شغلی معلمان مرد – پایان نامه ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاریف نظری

ارگونومی :مجموعه دانشی می باشد که از تلفیق علوم زیستی، فیزیولوژی انسانی، سیستم‌ها و روش ها، طراحی مشاغل و محیط کار به وجود آمده می باشد که کوشش دارد ابزارها، دستگاه‌ها و محیط کار را با در نظر داشتن در نظر گرفتن توانایی های جسمانی، فکری و محدودیت‌ها و علائق بشر‌ها، طراحی کند.علم  مطالعه بر روی کار. متناسب کردن کارها ، محل کارها ، ابزار و وسایل برای کارگران وکارکنان (میستر[1] ،2009).

فرسودگی شغلی: فروید نبرگر[2] (1979) کسی بود که اولین بار به این واژه به معنای امروزی آن اعتبار  بخشیده ، وی  فرسودگی را یک حالت خستگی و تحلیل رفتگی می داند که از کار سخت و بدون انگیزه و بدون علاقه ناشی می گردد.

ماسلاچ و اسچاوفلی و لیتر 2001[3] فرسودگی را به عنوان یک سندرم روانشناسی[4] با سه بعد مشخص وتعریف می کند .

خستگی عاطفی: که شامل استرس ، تهی شدن از عاطفه شخصی و توان بدنی
می باشد .

دگرگونی شخصیت: که شامل افسردگی ، کناره گیری بیش از اندازه و بی تفاوتی نسبت به کار می باشد .

   فقدان کار آیی: که شامل احساس عدم سودمندی ،کار آیی کم و احساس بی کفایتی می باشد .

توجه شغلی : افکار مثبت ومنفی ، علاقه  و یا تنفر، اعتقاد به خدمت  ، فداکاری  و راهنمایی، احساس مراقبت ، مهربانی ، قبول تفاوت ها  و تقسیم وظایف  ، احساسات و رفتار کارکنان،معلمان  در برابرشغل خودرا توجه شغلی می‌گویند(صمدی ،1385).

توجه حرفه ای  را می‌توان رضایت قلبی و التزام عملی نسبت به وظایف تعیین شده برای بشر تعریف نمود. با این شرط که بدون هرگونه سیستم نظارتی ، شخص وظایف خود را به بهترین نحو ممکن به انجام رساند(نجفی،71:1387)

توجه ارزشی می باشد که ناظر بر کلیه ارزش ها و هنجارها می باشد  بنابر این توجه یک امر ذهنی و درونی می باشد که طی جامعه پذیری در فرد درونی می گردد . و موجب تحقق هنجار ها و ارزشها از روی میل باطنی می گردد.

1-6-2.تعاریف عملیاتی

ارگونومی: بر اساس امتیازی که معلمان یا اعضاء هیئت علمی در پرسشنامه ارگونومی به محل کاروشغل خود اختصاص می دهند اندازه گیری می گردد. این پرسشنامه در سال 1987 توسط ال.راکین روک [5] و همکارانش در انستیتوی بهداشت حرفه ای در کشورهای نوردیک(کشورهای اسکاندیناوی)طراحی و به اجرا گذاشته شده و امروز به پرسشنامه نوردیک معروف گردیده می باشد .

فرسودگی شغلی : بر اساس امتیازی که معلمان در پرسشنامه فرسودگی شغلی به محل کاروشغل خود اختصاص می دهند اندازه گیری می گردد. روایی و پایابی  این پرسشنامه  توسط مزلج وجکسون[6] وهمکارانش درسال1986 به اثبات رسسیده و همچنین در ایران اولین بار  توسط فیلیان  به اثبات رسیده می باشد.

توجه حرفه‌ای :بر اساس امتیازی که معلمان در پرسشنامه توجه شغلی به محل کار خود اختصاص می دهند اندازه گیری می گردد.پایایی و روایی این پرسشنامه درسال2013درمدرسه  راهنمایی دولتی ناحیه مالاکاند خیبر پاختونخوا پاکستان توسط احمد اقبال (بخش آموزش دانشگاه مالاکاند پاکستان) و سعید همدان (مدرسه تحقیقات آموزش از دانشگاه تکنولو‍ژ‍ی مالزیا) و زب آلام (بخش تحقیقات مدیریت دانشگاه مالاکاند) و صیحت اله (بخش علوم کامپیوتر مالاکاند) و خلیل الرحمان (دانشجوی دکترای آموزش از دانشگاه لاهور پاکستان) به اثبات رسیده می باشد.  اما در ادامه توسط محقق 18 سؤال انتخاب و تغییراتی در آن انجام داده می باشد وروایی وپاییایی آن دریک نمونه 30نفری به اثبات رسیده می باشد.

[1] Mister

[2] . Neberger

[3] Maslach & shavfely & liter

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4] Psychology sandroom

[5] L LakinrouK

[6] Maslech & Jakson

:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات  پژوهش

1-5-1.سوال اصلی:

آیاارگونومی محیط کار برفرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان  دبیرستانهای دولتی شهر شیراز در سال 1392 ارتباط دارد؟

1-5-2.سوالات فرعی:

1-آیا ارگونومی محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهرشیراز ارتباط  دارد؟

2-آیا ارگونومی محیط کار با فرسودگی شغلی  معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

3-آیا  ارگونومی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط دارد؟

4-آیا ارگونومی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

5-آیا  تفاوت معناداری در ارگونومی محیط کارمعلمان مردوزن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز هست؟

6- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

7- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

8- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

ارتباط سنجی ارگونومی فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی شهر شیراز در سال