ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و نگرش حرفه ای معلمان مقطع متوسطه-دانلود پایان نامه ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست

عنوان                                                                                                                                         صفحه

فصل اول کلیات

مقدمه……..………………………………………………………………………….…………………… 2

1-2.اظهار مسئله………………………………………………………………………………………..         ..          4

1-3. اهمیت وضرورت پژوهش……….………………………………………………………………………      6

1-4.فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………..      8

1-4-1.فرضیه اصلی:…………………………………………………………………..               8

1-4-2.فرضیات فرعی :………………………………………………………………….            8

1-5.سؤالات  تحقی…………………………………………………………………………………..             8

1-5-1.سوال اصلی: …………………………………………………………………………………                     8

1-5-2.سوالات فرعی:………………………………………………………………………………..                      8

1-6.تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها……………………………………………………………..                                                                                                                              10

1-6-1.تعاریف نظری……………………………………………………………………              10

1-6-2.تعاریف عملیاتی………………………………………………………………….          11

فصل دوم

ادبیات پژوهش

مقدمه:……………………………………………………………………………………………………   13

الف:چارچوب نظری پژوهش………………………………………………………………………..                   13

2-1.فرسودگی شغلی…………………………………………………………………………………            13

2-2.  رویکرد های مختلف نسبت به فرسودگی شغلی  …………………..………………………..                                                                                                                             14

2-2-1. رویکرد بالینی ……………………………………………………………………………                   14

2-2-2 رویکرد روانشناختی- اجتماعی……………………………………………………………..                                                                                                                                16

2-2-3 رو یکرد تبادلی چرنیس……………………………………………………………………….        17

2-3.مدل کاپنر………………………………………………………………………………………..                       18

2-4. رویکرد ساختاری……………………………………………………………………………….                 19

2-5  مراحل فرسودگی شغلی………………………………………………………………………                 20

2-5-1 دیدگاه ماسلاچ………………………………………………………………………………..       30

2-5-2 دیدگاه پستونچی……………………………………………………………………………..                 21

2-5-3 مراحل  فرسودگی شغلی معلمان  از دیدگاه ساراسون:……………………………………                                                               ……… 22

2-6  عوامل فرسودگی شغلی…………….………………………………………………………………         23

2-7  نشانه های فرسودگی شغلی………………………………………………………………………..   23

2-8 عوارض فرسودگی شغلی ………………………………………………………………………                 25

2-9  استرس شغلی………………………………………………………………………………….             26

2-9-1 منابع استرس شغلی……………………………………………………………………………              27

2-9-2 ارتباط استرس شغلی با فرسودگی شغلی…………………………………………………….                                                                                                                                  ……… 28

2-10 چگونگی پیدایش فرسودگی شغلی…………………………………………………….                 29

2-10-1  شخصیت فرد و فرسودگی شغلی…………………………………………………………                                     31

2-10-2  فرسودگی شغلی و شغل آموزگاری………………………………………………………                                   33

2-11  فشار روانی ………………………………………………………………………………….                    34

2-11-1   آثار تخریبی فشار روانی در تدریس …………………………………………………..                                                                                                                             35

2-11-2 راههای کاهش فشار روانی معلمان ………………………………………………………..                                                                                                                             35

2-12.ارگونومی……………………………………………………………………………………….             36

2-13.تاریخچه ارگونومی……………………………………………………………………………                                                                                            ……… 39

2-14.رویکرد های جدید در ارگونومی …………………………………………………………….                                                                                                                              40

2-14-1.تعریف سیستم …………………………………………………………………………….                     41

2-14-2.ارگونومی و سیستم کار…………………………………………………………………….                                                                                                                                      42

2-14-3.ارگونومی سخت افزار………………………………………………………………………            43

2-14-4.ارگونومی محیطی…………………………………………………………………………                    43

2-14-5.ارگونومی شناختی (نرم افزار)……………………………………………………………….                                                                                                                             43

2-14-6.ماکرو ارگونومی…………………………………………………..……………………….               44

2-14-7.ماکروارگونومی و ساختار سازمان………………………………………..……………                                                                                                                                  ……… 44

2-14-8.ارگونومی و کیفیت…………………………………………………..…………………….              47

2-15.ارگونومی مشارکتی…………………….………………………………………………..…                 48

2-16.شاخه های دانش ارگونومی………………………………….……………………………..…                                                                                                                                      50

2-17.چگونگی اجرای ارگونومی……………………………………………………………………             52

2-18. طراحی یک پست کار………………………………………………………………………..                    54

2-19.توجه حرفه ای………………………………………………………………………………..                      57

2-20.تأثیر توجه حرفه ای بر عملکرد دبیران………………………………………………………                                                                                                                                  ……… 59

2-20-1. تدریس به منزله مؤلفه ای هنری …………………………………………………………..                                                                                                                                  ……… 64

2-20-2. تقویت ویژگی پژوهندگی در معلم…………………………………………………..…………….                                                                                                                             67

2-20-3. در نظر داشتن تربیت، آموزش و بازآموزی معلم ……………………………………………….                                                                       ……… 68

2-21. انواع آموزش در توسعه استانداردهای آموزشی و توجه حرفه ای معلمان………………..                                                                                            ……… 71

ب:پیشینه و مدل تحلیلی پژوهش……………………………………………………………………….                                   73

2-1.پیشینه داخلی……………………………………………………………………………………..                  73

2-2.پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………                     74

2-3.مدل تحلیلی پژوهش بر اساس فرضیات….………………………………………………………..…..…77

2-4.مدل تحلیلی پژوهش بر اساس متغیر های میانجی .…………………………………………………………78

 

فصل سوم:

روش پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………   80

3-1.روش پژوهش…………………………………………………………………………………………          80

3-2.جامعه  آماری……………………………………………………………………………………………           81

3-3.نمونه آماری ………………………………………………………………………………………     81

3-4.ابزار و روشهای جمع‌آوری اطلاعا………………………………………………….…………… 82

3-4-1.پرسشنامه …………………………………………………………………………………..…                     82

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-4-2روایایی و پاپایی پرسشنامه ها…………………………………………………………………                                                                                                                             84

3-5-. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون‌های آماری مورد بهره گیری……………………………                                                                      84

1-3-5. شیوه تحلیل داد ه ها………………………………………………………………………..                                                      84

 

 

 

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها  

مقدمه: ..……………………………………………………………………………………………..……… 87

4-1.آمار توصیفی…………………………………………………..………………………………..…87

4-2.آمار استنباطی……..………………………………………………………………………………….99

فصل پنجم:

بحث و نتیجه گیری

مقدم………………………………………………………………………………………………..109

5-1.نتیجه گیری …….….…………………………………………………………………………………109

5-2.بحث وبرسی……………………………………………………………………………………110

5-3.پیشنهادات کلی.……..…..…………………………………………………………………………..112

5-4.پیشنهادات برای تحقیقات آتی…….….…………..………………………………………………..115

5-5.محدودیتها…………..…………………….…………………………………………………………116

منابع و مراجع:……..….…………………………………………………………………………………. 118

مقالات ،نشریات،پایان نامه ها………………. 124

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………..128

پیوستها (پرسشنامه ها)

چکیده لاتین

عنوان لاتین.

 

:

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات  پژوهش

1-5-1.سوال اصلی:

آیاارگونومی محیط کار برفرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان  دبیرستانهای دولتی شهر شیراز در سال 1392 ارتباط دارد؟

1-5-2.سوالات فرعی:

1-آیا ارگونومی محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهرشیراز ارتباط  دارد؟

2-آیا ارگونومی محیط کار با فرسودگی شغلی  معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

3-آیا  ارگونومی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط دارد؟

4-آیا ارگونومی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

5-آیا  تفاوت معناداری در ارگونومی محیط کارمعلمان مردوزن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز هست؟

6- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

7- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

8- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

ارتباط سنجی ارگونومی فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی شهر شیراز در سال