مقاله رایگان ارائه رابطه بین تفکر انتقادی وجودی با انگیزه کاری دبیران-دانلود پایان نامه ارشد مدیریت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 

قسمتی از متن پایان نامه :

– مفهوم انگیزه کاری

انگیزه کاری  یکی از مهم ترین و اساسی ترین ویژگی های کیفی کارکنان می باشد که می تواند موجب افزایش عملکرد آنان در انجام وظائف شان گردد. ضمن آنکه خود در افزایش  بهره وری سازمان تأثیر اساسی دارد. وجود  انگیزه کاری  خود می تواند عاملی جهت افزایش رضایتمندی شغلی کارکنان نیز باشد. اما نکته اساسی در بحث  انگیزه کاری مقوله ای موسوم به  انگیزش می باشد که فصل وسیع و گسترده ای را در بحث رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی به خود اختصاص داده می باشد. انگیزش کارکنان با مقوله ها و مفاهیم دیگری زیرا احساسات ، اعتقادات ، باورها و نیازهای کارکنان در ارتباط می باشد. اما آن چیز که که در تمام نظریات و تئوری های  انگیزش مورد اتفاق نظر همگان می باشد همانا تأثیر  مدیر و رهبر در ارتقاء انگیزه کاری کارکنان می باشد و در این باب مفاهیمی زیرا باور مدیر، پیش فرض های مدیر، توجه مدیریت، شیوه مدیریت مدیر و نوع نگاه مدیریت به بشر و جایگاه وی در درون سازمان می تواند در ارتقاء سطح انگیزه های کاری کارکنان تأثیر اساسی داشته باشد(لاتم، 2007). یکی از وظائف عمده مدیران ایجاد انگیزه برای کارکنان جهت انجام بهتر وظائف شان در درون سازمان می باشد. برای افزایش انگیزه کاری کارکنان مدیران این سازمان بایستی بر روی ماهیت انسانی کارکنان کار نمایند و با درک بهتری از این ماهیت انسانی اندازه انگیزه کاری را ارتقاء دهند. کوشش مدیران در خصوص ماهیت انسانی کارکنان و ارتقاء این ماهیت کاری به دلیل آن می باشد که ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی بین انگیزش کارکنان و عملکرد آنان هست (لاتم، 2007). سئوالی که در خصوص این ماهیت انسانی و غریزه کاری در خصوص کارکنان مطرح می باشد آن می باشد که آیا کارکنان ذاتا با انگیزه و پرتلاش به دنیا می آیند و یا اینکه می توان این انگیزه و کوشش را در آنان به وجود آورد ؟ پاسخ این سئوال هم آری و هم  خیر می باشد. آری از آن جهت که پاره ای از کارکنان به صورت ذاتی پرتلاش و با انرژی اند و نه از آن جهت که پاره ای دیگر این ویژگی ارثی و ژنتیک را ندارد و ذاتا افرادی ساکن و کم کوشش و بی انگیزه اند که بایستی از طریق آموزش به آنان جهت و مسیر ارتقاء انگیزه را نشان داد(لاتم، 2007).

انگیزه کاری عبارتست از فرایندی برای افزایش انرژی کارکنان به مقصود نیل به هدفهای کاری از مسیر درست و واقعی. در این تعریف :

فرایند: مترادف با واژه هائی زیرا روش یا من یا هنر نیست.

انرژی سازمانی : به معنای بهبود انگیزه های درونی برای افزایش کوشش در راستای عملکرد موفق.

کارمند: فردی می باشد که به مقصود شناخت کاری و اثر بخش بودن در راستای نیل به هدفهای سازمان و در ازای دریافت حقوق فعالیت می کند.

هدف کاری: هدف کاری بایستی به خوبی تعریف ، قابل حصول و قابل اندازه گیری باشد.

راه و روش: تأثیر های روشن و مسئولیت های شغلی که غالبا قابل اندازه گیری بوده و در راستای نیل به هدف ها باشد( کردرستمی،1390.).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-1-4-هدف کلی:

شناسایی ارتباط بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 1393-1392.

2-1-4 – اهداف جزئی:

  • تعیین وضعیت هوش معنوی دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین وضعیت انگیزه کاری دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین تفکر انتقادی وجودی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین تولید معنی شخصی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین اندازه آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین توسعه حالت آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • مقایسه اندازه هوش معنوی بین دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنس، سنوات خدمت و اندازه تحصیلات).
  • مقایسه اندازه انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنس، سنوات خدمت و اندازه تحصیلات).

مطالعه ارتباط بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی